Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΠΣ Σερρών!!!

Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της ΕΠΣ Σερρών θα πραγματοποιηθεί στις 30-08-2021.

Αναλυτικά:

Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ ΣΕΡΡΩΝ αφού έλαβε υπόψη του :

1.- Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία και το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.ΣΕΡΡΩΝ.

2.- Την από 22/07/2021 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.ΣΕΡΡΩΝ

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι

Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της, 30-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ  σε χώρο που θα κοινοποιηθεί με ανακοίνωση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1 Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών. 

2.Διαγραφή Σωματείων-Μελών.

3.Εκλογή τριών (3) Γραμματέων για την τήρηση και επικύρωση των Πρακτικών της Γ.Σ.

4.Επικύρωση των Πρακτικών της Γ.Σ που διεξήχθη στις 24-08-2020.

5.Έκθεση Διοικητικού απολογισμού για τη χρήση από 1-7-2020 έως 30-6-2021.

6.Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού.

6.Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020.

7.Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 1-1-2020 έως 31-12-2020.

8.Έγκριση οικονομικού απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και απαλλαγή Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

9.Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

10.Διάφορες αποφάσεις.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και ώρα 9.00 μ.μ, με όσα μέλη και αν παρίστανται.

Κάθε Σωματείο μέλος της Ένωσης, εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με ένα τακτικό αντιπρόσωπο που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωματικό του με απόφαση του Δ.Σ του σωματείου. Επισυνάπτεται έντυπο πρακτικού ορισμού αντιπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) το οποίο αφού συμπληρωθεί, υπογραφεί, σφραγισθεί και καταχωρηθεί στο Βιβλίο πράξεων του Δ.Σ του σωματείου θα πρέπει να κατατεθεί στην Ένωση το αργότερο προ τριών (3) ημερών της Γ.Σ μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής (27-08-2021).ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Επιπλέον επισημαίνεται πως θα ακολουθηθεί ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο προκειμένου να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και συγκεκριμένα:

(α) Δεν θα διανεμηθούν ειδικά έντυπα.

(β) Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

(γ) Θα υπάρχει αντισηπτικό στους χώρους του αθλητικού κέντρου.

  • Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της Ένωσης.
  • Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
  • Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
  • Κάθε Σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του Σωματείου.
  • Αντιπρόσωπος ορίζεται μόνο μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εκπροσωπεί μόνο ένα Σωματείο και συμμετέχει στη Γ.Σ αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
  • Μέλος του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δε μπορεί να είναι αντιπρόσωπος Σωματείου-Μέλους κατά τη Γ.Σ.
  • Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Σερρών.
  • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία(50%+1) των έγκυρων ψήφων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here