Στις 22 Σεπτεμβρίου Κύπελλο η Super League 2 – Η Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος 2021-22!!!

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδος της αγωνιστικής σεζόν 2021-22.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔOY
2021 – 2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Λαμβάνοντας υπ’ όψη:
Το Καταστατικό της
Τις διατάξεις των Κανονισμών της
Την από 18.07.2021 απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο (Νο 07/18.07.2021)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου
2021 – 2022
Άρθρο 1: Προκήρυξη/Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως
διοργανώτριας, και των ομάδων της Super League, της Super League 2 και των
ομάδων της Γ΄ Εθνικής. Την περίοδο 2020-2021 λόγω της πανδημίας Covid 19 δεν
διεξήχθη η Διοργάνωση Κυπέλλου των ΕΠΣ με αποτέλεσμα την μη ανάδειξη των
Κυπελλούχων ομάδων. Την θέση τους για την περίοδο 2021-2022 θα καταλάβουν οι
ομάδες της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα,
χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής
Π.Α.Ε./Σωματείου. Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και
οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών βάσει του άρθρου 39
παρ. 2 του Κ.Α.Π.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος ανήκει στην Επιτροπή
Διοργανώσεων και στην Υποεπιτροπή Κυπέλλου Ελλάδος της Ε.Π.Ο. (εφεξής « η
Επιτροπή»)
Άρθρο 2: Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές
Συμβούλιο της FIFA
β) του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
γ) των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα
που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής
1.Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. δήλωση Συμμετοχής
για την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 ως ακολούθως:
α) έως 30 Ιουλίου οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής
β) έως 10 Αυγούστου οι ομάδες της Super League 2
γ) έως 20 Αυγούστου οι ομάδες της Super League
Η υποβολή των δηλώσεων στις ανωτέρω ημερομηνίες θα πραγματοποιείται
έως και ώρα 14:00.
Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από τις ομάδες της Super
League και Super League 2 ,επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 39 παρ. 2 του
Κ.Α.Π.
Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από τις ομάδες της Γ΄
Εθνικής Κατηγορίας επιβάλλεται η ποινή των τριακοσίων (300) ευρώ.
2. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:
α) από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:
• Για τις ομάδες της Super League: 5.000 €
• Για τις ομάδες της Super League 2: 3.000 €
• Για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας : 300 €.
β) από το Συνυποσχετικό Διαιτησίας. Όλες οι Π.Α.Ε./Σωματεία υποχρεωτικά θα
καταθέσουν στην Ε.Π.Ο. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και Συνυποσχετικό
Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του
σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των
Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και
Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού
Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται Δεκτή.
γ) από την Δήλωση Συναίνεσης σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όλων των
αξιωματούχων που αναφέρονται και υπογράφουν τη δήλωση συμμετοχής. Η Δήλωση
συναίνεσης θα πρέπει να είναι απαραίτητα ενυπόγραφη, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής. Η δήλωση συμμέτοχής, το συνυποσχετικό Διαιτησίας καθώς και η
Δήλωση συναίνεσης θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΠΟ απαραίτητα σε
πρωτότυπη μορφή.
δ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο., την Super League ,την Super League 2, και
τις οικείες Ε.Π.Σ των Ομάδων μέχρι την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης
συμμετοχής.
Δεν θα γίνεται δεκτή καμία Δήλωση Συμμετοχής χωρίς την υποβολή των ως άνω
δικαιολογητικών.
ε) Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής στο Κύπελλο από ομάδες (Π.Α.Ε. ή
σωματεία) που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (που
προκύπτουν είτε από χρηματικές ποινές είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία) προς την
Ε.Π.Ο. και τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 23
του πειθαρχικού κώδικα και στο άρθρο 7 παρ. 3 (ε) του ΚΑΠ.
Ενδεχόμενες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, σχετικά με αυτό το
ζήτημα είναι ισχυρές.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα συμπληρώνεται απαραίτητα ηλεκτρονικά και όχι
χειρόγραφα. Η Δήλωση Συμμετοχής, το Συνυποσχετικό Διαιτησίας και η Δήλωση
Συναίνεσης σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αναρτημένα στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
στ) Παραχωρητήριο Γηπέδου υποχρεωτικά για την κύρια και την 2η
εναλλακτική έδρα.
3. Όλες οι ομάδες μαζί με την δήλωση έχουν υποχρέωση να δηλώσουν ως έδρα
γήπεδο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ΚΑΠ για την κατηγορία που
ανήκουν.
Για την 1η και την 2η Φάση του Κυπέλλου, που αγωνίζονται μόνο ερασιτεχνικές ομάδες,
τα γήπεδα πρέπει να είναι προδιαγραφών Γ΄ Εθνικής. Για την 3η
και 4η Φάση οι
γηπεδούχες ομάδες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν/ ή να τους ανήκει η χρήση
γηπέδου προδιαγραφών ανώτερης κατηγορίας. Από την 5η Φάση και εντεύθεν οι
γηπεδούχες ομάδες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν/ ή να τους ανήκει η χρήση
γηπέδου προδιαγραφών Super League 2/ Super League, αναλόγως της κατηγορίας
που αγωνίζονται. Αν προκριθούν ομάδες που αγωνίζονται σε κατώτερες κατηγορίες
θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως και να λάβουν την παραχώρηση χρήσης γηπέδου
αντιστοίχων προδιαγραφών. Οι προδιαγραφές, ανά κατηγορία αναφέρονται στο άρθρο
8 του ΚΑΠ και συμπληρώνονται από τις προκηρύξεις των κατηγοριών.
Για τις ομάδες της Super League 2 και της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας θα ισχύσουν οι
προδιαγραφές που ορίζονται στις προκηρύξεις τους.
Όταν μία ομάδα αναγκαστεί εκ των συνθηκών να αλλάξει την έδρα της, λόγω
απαίτησης να αγωνιστεί σε γήπεδο με προδιαγραφές ανώτερης κατηγορίας, εφόσον
δεν δύναται να βρει αυτό εντός των ορίων της οικείας ΕΠΣ, δύναται να ισχύσει η
πρόβλεψη του άρθρου 78 παρ. 3 του Καταστατικού της ΕΠΟ, ήτοι να αναζητήσει
γήπεδο εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας της. Σε κάθε περίπτωση αν δεν
καταφέρει να βρει γήπεδο η διοργανώτρια ΕΠΟ θα της ορίσει.
Άρθρο 4: Επίλυση Διαφορών
Οι πάσης φύσεως διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και
της Προκήρυξης και αφορούν:
α) Τις ομάδες της Super League της Super League2, και των ομάδων της Γ΄ Εθνικής
που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου και β) Σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με
αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια
θεσμοθετημένα δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Τα πειθαρχικά
παραπτώματα υπάγονται σε πρώτο βαθμό στην πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ και σε
δεύτερο βαθμό στην Επιτροπή Εφέσων της ΕΠΟ.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες
συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια τα προβλεπόμενα από
τους κανονισμούς δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο. για την επίλυση όλων
των διαφορών. Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μην υποβάλλουν προς επίλυση
διαφορές ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων, εφόσον ανήκουν σ΄ αυτές που
υπάγονται στην δικαιοδοσία των δικαστικών και δικαιοδοτικών οργάνων της Ε.Π.Ο. Σε
περίπτωση παράβασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο, τότε εφαρμόζονται οι
προβλέψεις του άρθρου 35 του Κ.Α.Π.
Άρθρο 5: Γήπεδα Αγώνων
Τα γήπεδα/έδρες των ομάδων που μετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος για την περίοδο
2021 – 2022 , θα πρέπει να πληρούν, υποχρεωτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης
β) Να έχουν νόμιμα παραχωρηθεί στις ομάδες που θα τα χρησιμοποιήσουν ως κύρια
και εναλλακτική έδρα
γ) Να πληρούν τους όρους, που προβλέπουν οι διατάξεις του Καταστατικού, οι
διατάξεις του Κ.Α.Π., οι διατάξεις των Κανόνων Παιχνιδιού και οι διατάξεις του
Κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων περί γηπέδων και
αρμοδιοτήτων της διοργανώτριας.
Για όλα τα ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνη είναι η γηπεδούχος Ομάδα.
Άρθρο 6: Προπονητές
Οι Ομάδες (κατηγορίας Super League, Super League 2 και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας)
που συμμετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις που
αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κ.Α.Π. και του Κανονισμού Προπονητών.
Άρθρο 7: Παρατηρητές Αγώνων
Οι παρατηρητές αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Διοργανώσεων
(Υποεπιτροπή Κυπέλλου). Για τους αγώνες που συμμετέχουν ερασιτεχνικές ομάδες
και ομάδες της Super League 2 οι παρατηρητές θα προέρχονται από τις ΕΠΣ. Για δε
τους αγώνες που συμμετέχουν ομάδες της Super League οι παρατηρητές θα
προέρχονται από την λίστα των παρατηρητών της Super League.
Άρθρο 8: Συμμετοχή ποδοσφαιριστών
α) Η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι
ένα (21) ετών στην 20άδα για τις ομάδες της Super League, Super League 2 και της
Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωτική, από την πρώτη Φάση μέχρι και τον Τελικό
Αγώνα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δηλωμένων ποδοσφαιριστών. Για τον
υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου
του έτους γεννήσεώς τους. Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 εντάσσονται
στην κατηγορία αυτή οι γεννηθέντες από 01.01.2001 και εντεύθεν.
Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή του αγώνα.
β) Ως προς τους αλλοδαπούς ή κοινοτικούς που επιτρέπεται να δηλώνονται στο Φ.Α.
και να χρησιμοποιούνται στην 11αδα μίας αγωνιζόμενης ομάδας ισχύουν τα όσα
προβλέπονται στον ΚΙΜΠ και στις οικείες προκηρύξεις για το πρωτάθλημα στο
οποίο αγωνίζεται η κάθε ομάδα.
Η παράβαση των προβλέψεων της παρούσας χορηγεί το δικαίωμα ένστασης για
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 ε του Κ.Α.Π.
Σε όλες τις Φάσεις του Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου 2021-2022 επιτρέπονται έως
πέντε (5) αλλαγές που θα γίνονται σε τρεις (3) διακοπές του αγώνα για κάθε μία ομάδα
(χωρίς να υπολογίζεται ως διακοπή οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν στην διάρκεια
του ημιχρόνου) και εφόσον ένας αγώνας οδηγηθεί σε παράταση οι ομάδες έχουν
δικαίωμα και 6ης αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Παιγνιδιού (Laws of
the Game και από 8-5-2020 απόφαση της IFAB).
Η δήλωση 20αδας αντί 18αδας με εννέα αναπληρωματικούς στον πάγκο ισχύει και για
την περίοδο 2021-2022.
Η ανωτέρω πρόβλεψη θα ισχύσει για όλη την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 εκτός
εάν η FIFA την αλλάξει με νεότερη πρόβλεψη που θα έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε
όλες τις διοργανώσεις
Άρθρο 9 : Κάρτα υγείας. Υγειονομικό πρωτόκολλο
α) Κάρτα υγείας
Από 1 Αυγούστου 2019 όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την
ατομική κάρτα υγείας αθλητή ( ΦΕΚ 3254/ Β΄/08-08-2018 και άρθρο 18 του ΚΑΠ). Η
κάρτα υγείας θα προσκομίζεται στον διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που
απαιτούνται για την συμμετοχή τους στον αγώνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή
ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Κυπέλλου χωρίς την ύπαρξη εγκύρου δελτίου
αθλητικής ιδιότητας και κάρτας υγείας εν ισχύ.
β) Υγειονομικό πρωτόκολλο
Οι αγώνες του Κύπελλού Ελλάδος περιόδου 2020-2021 διεξήχθησαν με βάσει τα
εγκεκριμένα Yγειονομικά πρωτόκολλα που ήταν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα
της ΓΓΑ . Για την περίοδο 2021-2022 οι ομάδες που συμμετέχουν στο Κύπελλο
Ελλάδος θα ενημερωθούν από την Υποεπιτροπή Κυπέλλου Ελλάδος αναφορικά με τα
μέτρα που θα ισχύσουν από την Πολιτεία στα πλαίσια της προστασίας της Δημοσιας
υγείας.
Άρθρο 10. Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού αγώνα στον αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την
υποχρέωση να διαθέτει και να φέρει μαζί του την ιατρική του ταυτότητα. Σε αντίθετη
περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου, στο
οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Κ.Α.Π.
Η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να διαθέτει απινιδωτή άλλως θα επιβληθεί
πρόστιμο 300 ευρώ για ομάδα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, 500 ευρώ για ομάδα Super
League 2 και 1.000 ευρώ για ομάδα Super League αντίστοιχα, αφού επιβεβαιωθεί ή
μη ύπαρξή του από τον Παρατηρητή αγώνα στην έκθεσή του.
Άρθρο 11 : Εμπορικά / Τηλεοπτικά / Ραδιοφωνικά δικαιώματα / Μπάλα Αγώνα
Κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 η ΕΠΟ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της,
άνευ όρων, ελεύθερης και απόλυτης κατά την κρίση της, χρήσης των χορηγικών,
εμπορικών ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών δικαιωμάτων, της διοργάνωσης.
O τηλεοπτικός πάροχος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 κατέχει το σύνολο των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όλης της διοργάνωσης, και μετάδοσης αυτών μέσω της
υπηρεσίας του και διατηρεί το δικαίωμα διανομής εικόνας και ήχου σε οποιονδήποτε
τρίτο, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο μετάδοσης, εν όλο ή εν μέρει, όπως ενδεικτικά
συσκευή τηλεόρασης, Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο.
Στα τηλεοπτικά δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά της διαδικτυακής
τηλεόρασης WEB TV.
Τα Ραδιοφωνικά δικαιώματα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά η διοργανώτρια κατά την
ελεύθερη κρίση της και σύμφωνα με αποφάσεις της Ε.Ε./Ε.Π.Ο.
Σύμφωνα με τα σχετικά εμπορικά δικαιώματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, η
Ε.Π.Ο. ως διοργανώτρια έχει το δικαίωμα επιλογής των αγώνων στους οποίους θα
κάνει χρήση των εμπορικών δικαιωμάτων ανάλογα με τη φάση διεξαγωγής. Ειδικά για
τον Τελικό Αγώνα η Ε.Π.Ο. κατέχει το σύνολο των εμπορικών δικαιωμάτων.
Η ΕΠΟ έχει το δικαίωμα ως διοργανώτρια και να ορίσει ως υποχρέωση των
συμμετεχόντων ομάδων και να θεσπίσει «Μπάλα Διοργάνωσης», την οποία θα
προμηθεύονται οι συμμετέχουσες ομάδες από τον επίσημο χορηγό της ΕΠΟ και θα
είναι υπεύθυνες για τη χρησιμοποίηση αυτής κατά τη διεξαγωγή των επίσημων
αγώνων της διοργάνωσης.
Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε. της Super League , της Super League 2 και τα σωματεία της
Γ΄ Εθνικής που μετέχουν στην διοργάνωση, υποχρεούνται στην ακριβή τήρηση των
όρων όλων των εμπορικών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων όπως αυτά
ορίζονται από τη διοργανώτρια.
Το παράρτημα Α θα ισχύσει από την 3η Φάση του Κυπέλλου Ελλάδος και θα εκδοθεί
μετά το τέλος της 2ης Φάσης της Διοργάνωσης
Άρθρο 12: Διοργάνωση Αγώνων
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος από την 3η Φάση μέχρι και τον Τελικό Αγώνα,
οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα B
«Οργανωτικό εγχειρίδιο Κυπέλλου» της προκήρυξης, που θα εκδοθεί μετά το τέλος
της 2
ης Φάσης της Διοργάνωσης.
Οι συμμετέχουσες Ομάδες (ΠΑΕ και σωματεία) υποχρεούνται στην τήρηση των όρων
του εν λόγω Παραρτήματος B.
Άρθρο 13: Σύστημα διεξαγωγής αγώνων & Ημερομηνίες Κληρώσεων
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι Ομάδες που δικαιούνται συμμετοχή στο
Κύπελλο Ελλάδος, δεν λάβουν μέρος ή προκύψει μικρότερος αριθμός ομάδων σε
κατηγορία από τον προβλεπόμενο, η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει
ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.
Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) Φάσεις,
μη συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.
Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε./Ομάδες θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα για
τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων της κάθε Φάσης.
1η Φάση
Θα λάβουν μέρος οι ογδόντα δύο (82) Ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Μετά από
κλήρωση δεκατέσσερεις ομάδες (14) θα προκριθούν άνευ αγώνα στην επόμενη φάση
και οι υπόλοιπες εξήντα οκτώ (68) αφού κατανεμηθούν σε ομίλους με γεωγραφικά
κριτήρια θα δημιουργήσουν τριάντα τέσσερα (34) ζευγάρια, από τα οποία μετά από
μονούς αγώνες θα προκύψουν τριάντα τέσσερεις (34) νικήτριες Ομάδες.
Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.
Σύνολο αγώνων :34
Προκρίνονται 34 ομάδες
Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα τροποποιηθεί αναλόγως με τον αριθμό των
δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων.
2η Φάση
Θα συμμετέχουν οι τριάντα τέσσερεις (34) νικήτριες ομάδες από την 1η Φάση και οι δεκατέσσερεις (14) ομάδες που προκρίθηκαν άνευ αγώνα. Σύνολο σαράντα οκτώ
(48) ομάδες.
Οι σαράντα οκτώ (48 ) ομάδες θα κατανεμηθούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια.
Θα σχηματιστούν είκοσι τέσσερα (24) ζευγάρια, και θα προκύψουν είκοσι τέσσερεις
(24) νικήτριες ομάδες μετά από μονούς αγώνες
Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.
Σύνολο αγώνων:24
Προκρίνονται 24 ομάδες
3η Φάση
Θα συμμετέχουν οι είκοσι τέσσερεις (24) νικήτριες ομάδες της 2
ης Φάσης και οι τριάντα δύο (32) ομάδες της Super League 2. Σύνολο ομάδων πενήντα έξι (56).
Μετά από κλήρωση δημιουργούνται είκοσι οκτώ (28) ζευγάρια και θα προκύψουν
είκοσι οκτώ (28) νικήτριες ομάδες μετά από μονούς αγώνες.
Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη. Σε περίπτωση που
κληρωθεί ομάδα της Super League 2 με ομάδα της Γ΄ Εθνικής τότε ο αγώνας θα
διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας της Γ΄ Εθνικής .
Σύνολο αγώνων 28
Προκρίνονται 28 ομάδες
4η Φάση
Συμμετέχουν οι είκοσι οκτώ (28) ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση Μετά από
κλήρωση δημιουργούνται δέκα τέσσερα (14) ζευγάρια. Οι αγώνες είναι μονοί.
Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Σε περίπτωση που
κληρωθεί ομάδα της Super League 2 με ομάδα της Γ΄ Εθνικής τότε ο αγώνας θα
διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας της Γ΄ Εθνικής .
Σύνολο αγώνων 14
Προκρίνονται 14 ομάδες
5η Φάση
Συμμετέχουν οι δέκα τέσσερις (14) νικήτριες ομάδες της 4ης Φάσης , και οι 10 ομάδες
της Super League ( εξαιρούνται οι ομάδες ΑΕΚ – ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ ).
Σύνολο είκοσι τέσσερις (24) ομάδες. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δώδεκα (12)
ζευγάρια. Οι αγώνες είναι μονοί. Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται
πρώτη.
Σε περίπτωση που κληρωθεί ως γηπεδούχος ομάδα ανώτερης κατηγορίας τότε ο
αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που ανήκει στην κατώτερη κατηγορία.
Σύνολο αγώνων 12
Προκρίνονται 12 ομάδες
Στην 1η,2η 3η,4η και 5η Φάση που οι αγώνες είναι μονοί εάν το αποτέλεσμα του
αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20
παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)
6η Φάση
Συμμετέχουν οι δώδεκα νικήτριες (12) ομάδες που προκρίθηκαν από την 5η ΦΑΣΗ και
οι τέσσερεις (4) ομάδες του πρωταθλήματος Super League (ΑΕΚ – ΑΡΗΣ –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ ). Σύνολο δέκα έξι (16) ομάδες. Μετά από κλήρωση
δημιουργούνται οκτώ (8) ζευγάρια.
Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί
Σύνολο αγώνων 16
Προκρίνονται 8 ομάδες
Μετά από την κλήρωση των ομάδων που συμμετέχουν στην 6η Φάση θα
πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των ζευγαριών για την 7η Φάση (Προημιτελική)
και 8η Φάση ( Ημιτελική ) καθώς και της τυπικά γηπεδούχου ομάδας του Τελικού.
Όλοι οι αγώνες είναι διπλοί.
Το σύστημα κλήρωσης των επόμενων φάσεων θα ανακοινωθεί με νέο έγγραφο
της Επιτροπής Διοργανώσεων
Στην 6η, 7η και 8η Φάση που οι αγώνες είναι διπλοί, για την ανάδειξη του νικητή
(υπέρ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2)
όμοια αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι
δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.
Άρθρο 14 : Τελικός Αγώνας Κυπέλλου
Η ημερομηνία διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα ορίζεται η 21/05/2022.
Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο O.A.K.A
Άρθρο 15. Έπαθλα πρωταθλήματος
Στην ΚΥΠΕΛΟΥΧΟ ΕΛΛΑΔΟΣ θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους
ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της
Άρθρο 16: Πρόγραμμα και Ώρες αγώνων
Οι αγώνες ορίζονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κληρώσεων.
Η διεξαγωγή των αγώνων δύναται να πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή.
Οι ώρες έναρξης των αγώνων θα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της κάθε Φάσης έχουν ως ακολούθως :
ΦΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 Η ΦΑΣΗ 29.08.2021 Συμμετοχή Ομάδων Γ΄ Εθνικής
2 Η ΦΑΣΗ 12.09.2021
3 Η ΦΑΣΗ 22.09.2021 Συμμετοχή ομάδων Super League 2
4 Η ΦΑΣΗ 06.10.2021
5 Η ΦΑΣΗ 26-27-28 /10.2021 Συμμετοχή των 10 ομάδων Super
League
6 Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική 30/11 & 01 – 02/12.2021 Συμμετοχή των ομάδων ΑΕΚ-ΑΡΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ
6 Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική 21-22-23 /12.2021
7 Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική 18-19-20 /01.2022
7 Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική 25-26-27/01.2022
8Η ΦΑΣΗ
1 Η Αγωνιστική
08-09-10/02.2022
8 Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική
01-02-03/03.2022
ΤΕΛΙΚΟΣ 21.05.2022
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων από την 6η φάση και εντεύθεν δύναται
να τροποποιηθούν λόγω διευκόλυνσης των ομάδων που συμμετέχουν στις
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Άρθρο 17: Τελική Διάταξη
Η Οικονομική Εγκύκλιος της ΕΠΟ, τα Παραρτήματα «Α , Β» ,και οι σχετικές αποφάσεις
της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την
οποία και συμπληρώνουν.
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από την Οικονομική εγκύκλιο και
από τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ, θα αποφασίζει, η Ε.Ε./Ε.Π.Ο, εντός του
πλαισίου των καταστατικών προβλέψεων και σύμφωνα με το ορθό και δίκαιο.
Για την Ε.Π.Ο.
Ο Πρόεδρος Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ

Εδώ:  Προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδος της αγωνιστικής σεζόν 2021-22 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here