Εγκύκλιος της Γ.Σ. αρχαιρεσιών της Ε.Π.Σ. Σερρών 30/06/2021 !!!


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της Ένωσης.
 2. Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
 4. Κάθε Σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του Σωματείου.
 5. Αντιπρόσωπος ορίζεται μόνο μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εκπροσωπεί μόνο ένα Σωματείο και συμμετέχει στη Γ.Σ αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
 6. Μέλος του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δε μπορεί να είναι αντιπρόσωπος Σωματείου-Μέλους κατά τη Γ.Σ.
 7. Κάθε Σωματείο-Μέλος της Ένωσης διαθέτει μία(1) μόνο ψήφο.
 8. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 26/06/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου Σωματείου-Μέλους και πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ.
 9. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα επικυρωθεί και θα ανακοινωθεί από το Δ.Σ.
 10. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Όσον αφορά την εκλογή αναπληρωματικών υποψηφίων συμβούλων, εξελεγκτικής επιτροπής και αναπληρωματικών μελών εξελεγκτικής επιτροπής, ισχύει ότι προβλέπεται στο καταστατικό της Ε.Π.Σ.Σερρών.
 11. Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών αποτελείται ένδεκα(11) Τακτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και έως ένδεκα(11) αναπληρωματικά.
 12. Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία(3) Τακτικά μέλη και έως τρία(3) αναπληρωματικά.
 13. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία(50%+1) των έγκυρων ψήφων.
 14. Ψηφοδέλτια άκυρα, για οποιονδήποτε λόγο – λευκοί ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής, δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των έγκυρων ψήφων.
 15. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων  (Τακτικός – Αναπληρωματικός) στη Γενική Συνέλευση  οφείλουν να έχουν μαζί  τους την Αστυνομική Ταυτότητα τους ή  διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.
 16. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τα μέλη των σωματείων που έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ, εγγράφως, δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνερχόμενη, για την εκλογή του Δ.Σ, Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι Δευτέρα 21/06/2021 και ώρα 14:00.

            Ταυτόχρονα με την κατάθεση υποψηφιότητας κατατίθενται στην Ε.Π.Σ:

            α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Υποψηφίου.

            β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του αθλητικού νόμου(Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2725/1999) και στα κωλύματα και τους       περιορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και Β΄ του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Σερρών.

           γ. Βεβαίωση μέλους Σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

           δ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Αίτηση Υποψηφιότητας και Βεβαίωση Σωματείου

Υπεύθυνη Δήλωση περί κωλυμάτων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here