Πρόσκληση σε Γ.Σ. αρχαιρεσιών από την ΕΠΣ Σερρών στις 30/06/2021!!!

Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών αφού έλαβε υπόψη του:

1)Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

2)Το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Σερρών

3)Την από 11/05/2021 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Την Tακτική Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ.Σερρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες την Τετάρτη 30/06/2021 και ώρα 19:00 στο Ξενοδοχείο «Elpida Resort»(Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων) με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2) Εκλογή-Διορισμός τριών(3) Γραμματέων-Πρακτικογράφων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3) Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ της 24/08/2020.

4) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020.

5) Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 1-1-2020 έως 31-12-2020.

6) Έγκριση οικονομικού απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και απαλλαγή   Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

7) Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2022.

8) Εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής, της οποίας θα προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ορισμένος από τον δικηγορικό σύλλογο Σερρών.

9) Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ και μέχρι έντεκα(11) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών. τετραετούς θητείας.

10) Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή τριών(3) τακτικών μελών και μέχρι τριών(3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Σερρών, τετραετούς θητείας.

Σε περίπτωση που οι τότε επιδημιολογικές συνθήκες δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία των αντιπροσώπων-μελών της Ε.Π.Σ.Σερρών, αυτή συγκαλείται και θα διεξαχθεί κατά την αυτή ημερομηνία της 30ης Ιουνίου(19:00) με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας(Τ.Π.Ε), κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 30/06/2021 και ώρα 20:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας Covid-19, το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών δύναται με απόφαση του, που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του, να τροποποιήσει τόσο την ημερομηνία όσο και τον τόπο διεξαγωγής της Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.

 

 • Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της Ένωσης.
 • Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
 • Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
 • Κάθε Σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του Σωματείου.
 • Αντιπρόσωπος ορίζεται μόνο μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εκπροσωπεί μόνο ένα Σωματείο και συμμετέχει στη Γ.Σ αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
 • Μέλος του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δε μπορεί να είναι αντιπρόσωπος Σωματείου-Μέλους κατά τη Γ.Σ.
 • Κάθε Σωματείο-Μέλος της Ένωσης διαθέτει μία(1) μόνο ψήφο.
 • Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 26/06/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου Σωματείου-Μέλους.
 • Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που πληροί τις προϋποθέσεις και είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα επικυρωθεί.. 
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία(50%+1) των έγκυρων ψήφων.
 • Ψηφοδέλτια άκυρα, για οποιονδήποτε λόγο – λευκοί ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής, δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των έγκυρων ψήφων.
 • Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τα μέλη των σωματείων που έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ, εγγράφως, δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνερχόμενη, για την εκλογή του Δ.Σ, Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι Δευτέρα 21/06/2021 και ώρα 14:00.

            Ταυτόχρονα με την κατάθεση υποψηφιότητας κατατίθενται στην Ε.Π.Σ:

 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Υποψηφίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του αθλητικού νόμου(Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2725/1999) και στα κωλύματα και τους περιορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και Β΄ του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Σερρών.
 • Βεβαίωση μέλους Σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

 • Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών, όσον αφορά του Υγειονομικούς Κανόνες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here