Ενημέρωση σωματείων για διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Της Γ.Γ.Α και για επικαιροποίηση των στοιχείων τους!!!

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική  πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τη νέα απόφαση 168038/2021 και τα παραρτήματά της.

Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου είναι:
α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19,
β. H καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999.
γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. β.
δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.
α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και, ολοκληρώνεται την 30.6.2021.
β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30.9.2021.

Εγγραφή Σωματείων στο Μητρώο

Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση από τη 01/01/2021 και έπειτα, θα πρέπει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του που απαιτούνται για το έτος 2021 και να κάνει εκ νέου οριστική υποβολή, καθώς διαφορετικά η προηγούμενη αίτηση θεωρείται ως μη γενόμενη. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου. Αίτηση που καταχωρίστηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, χωρίς να έχει υποβληθεί οριστικά, παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», προκειμένου το οικείο αθλητικό σωματείο να προχωρήσει εντός των χρονικών πλαισίων της παρούσας απόφασης σε διόρθωση συμπλήρωσή της και σε οριστική υποβολή της.

Επικαιροποίηση στοιχείων εγεγραμμένου Σωματείου στο Μητρώο

Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31.8.2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30.11.2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2020 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2021 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2021, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για επικαιροποίηση στοιχείων στο Μητρώο

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το σύστημα για την επικαιροποίηση των στοιχείων των σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο είναι:

α)Πρακτικό τελευταίας Γ.Σ και έγγραφο διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου σε αυτήν, εφόσον έχει γίνει μετά τις 22/11/2019,

β) Πρακτικό τελευταίου Δ.Σ,

γ)Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020(θα πρέπει να κατατεθεί στην Περιφέρεια και να χορηγηθεί πίσω Βεβαίωση με Αριθμό Πρωτοκόλλου),

δ)Οικονομικός Προϋπολογισμός 2021(θα πρέπει να κατατεθεί στην Περιφέρεια και να χορηγηθεί πίσω Βεβαίωση με Αριθμό Πρωτοκόλλου),

ε)Έντυπο Ν έτους 2019, ε)Βεβαίωση Θεώρησης Βιβλίων από την Περιφέρεια,

ενώ η επικαιροποίηση στοιχείων αφορά και οποιοδήποτε άλλο έχει τροποποιηθεί σε σχέση με την αρχική δήλωση. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Θεώρησης Βιβλίων από την Περιφέρεια, μεταξύ άλλων, για τα σωματεία Εθνικών Κατηγοριών, όπως και αυτά της Α΄ Κατηγορίας(Α1΄) της Ε.Π.Σ.Σερρών, μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η προσκόμιση: α) Σύμβασης(θεωρημένης από ΔΥΟ) και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(από τη Γ.Γ.Α) του προπονητή του σωματείου, β)αντίγραφα τελευταίας σελίδας των βιβλίων του σωματεία, θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας  

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Βεβαίωση Θεώρησης Βιβλίων από την Περιφέρεια

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Θεώρησης Βιβλίων από την Περιφέρεια, μεταξύ άλλων, για τα σωματεία Εθνικών Κατηγοριών, όπως και αυτά της Α΄ Κατηγορίας(Α1΄) της Ε.Π.Σ.Σερρών, μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η προσκόμιση:

α) Σύμβασης(θεωρημένης από ΔΥΟ) και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(από τη Γ.Γ.Α) του προπονητή του σωματείου,

β)αντίγραφα τελευταίας σελίδας των βιβλίων του σωματεία, θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here