Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού από την ΕΠΟ!!!

Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 210 9306000) δυνάμει της υπ’ αριθ.20/2020 αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο: Εργασίες συντήρησης των δύο (2) γηπέδων του προπονητικού κέντρου της Ε.Π.Ο. στον Άγιο Κοσμά.

Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα αναλυτική πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 19η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες της παρούσας Πρόσκλησης, οι παρακάτω όροι έχουν την έννοια που προβλέπεται στο παρόν άρθρο :
Ανάδοχος : είναι ο συμμετέχων στον οποίο θα ανατεθεί το αντικείμενο της προσκλήσεως και ο οποίος θα κληθεί να υπογράψει την σχετική Σύμβαση.
Διαγωνιζόμενος ή συμμετέχων ή προσφέρων: είναι ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Κύριος Έργου ή Εργοδότης: είναι η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.).
Διάρκεια της Σύμβασης: είναι η περίοδος η οποία αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και περατώνεται με τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Πρόσκληση πρόχειρου διαγωνισμού: είναι η (παρούσα) Πρόσκληση.
Σύμβαση: είναι η σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της Ε.Π.Ο. και του αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί το αντικείμενο της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

Κύριος του έργου είναι η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.). Η παρακολούθηση της σύμβασης γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση των κάτωθι:
Η συντήρηση και επίβλεψη, ήτοι η άριστη λειτουργία συστημάτων άρδευσης και αποστράγγισης, η κοπή και συντήρηση του χλοοτάπητα των αγωνιστικών χώρων, στα δύο (2) γήπεδα του προπονητικού κέντρου της Ε.Π.Ο. στον Άγιο Κοσμά. Η εκτέλεση κάθε απαιτούμενης εργασίας (υλικά, χρήση μηχανημάτων και εργασία) για την συντήρηση του χλοοτάπητα κάθε γηπέδου, ώστε να είναι σύμφωνος, με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς προδιαγραφές της UEFA για την ασφαλή διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων ποδοσφαίρου και ενδεικτικά:
– Εργασίες τακτικής συντήρησης (κούρεμα, καθαρισμός, περιποίηση χλοοτάπητα).
– Προγραμματισμός ποτίσματος σύμφωνα με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και τις απαιτήσεις του χλοοτάπητα.
– Ρύθμιση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας αρδευτικού δικτύου.
– Έλεγχος και εργασίες φυτοπροστασίας με σκευάσματα ελεγμένα και αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης.
– Προγραμματισμός και εφαρμογή λιπάνσεως βάσει εποχιακών και έκτακτων αναγκών.
– Έλεγχος τελικής επιφάνειας γηπέδου και ισοπέδωση ανωμαλιών πριν και μετά τους αγώνες.
– Διαγράμμιση αγωνιστικών χώρων κατά το πρόγραμμα χρήσης .
– Εργασίες περιοδικής συντήρησης (αμμοδιανομή, αερισμός χλόης, αερισμός εδάφους, εποχιακές επισπορές).
– Υλικά συντήρησης (άμμος, σπόρος, λιπάσματα, σκευάσματα φυτοπροστασίας κλπ).

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Η Ε.Π.Ο. θα δίνει στους ενδιαφερόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας το αργότερο μέχρι πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων θα απευθύνονται γραπτώς προς την Ε.Π.Ο. Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα.
4.2 Ειδικώς και δεδομένου ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας χωρίς καμία πρόσθετη απαίτηση, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων ότι, προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερη άποψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους, υποχρεούνται να επισκεφθούν τους χώρους υλοποίησης του αντικειμένου της πρόσκλησης, για να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του μεγέθους και του είδους όλων των επιμέρους στοιχείων των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της προς υπογραφή σύμβασης.
Τα στοιχεία που παρέχονται από τον Κύριο του Έργου κατά τα ως άνω αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, χωρίς να συνιστούν σε καμία περίπτωση το σύνολο των στοιχείων που αυτοί οφείλουν να έχουν λάβει υπόψη τους κατά την υποβολή της προσφοράς τους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν σε κάθε περίπτωση με ίδια μέσα και ευθύνη το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρόσκλησης.
Κατά την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διερευνήσει, ελέγξει, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί όλες τις σχετικές πραγματικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και τυχόν παράγοντες ή κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της υπογραφησόμενης σύμβασης ορίζεται τέσσερις (4) μήνες, πλην όμως και λόγω της θέσεως των δύο (2) γηπέδων εντός της ονομαζόμενης «έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού» για την οποία έχει ανακηρυχθεί αρμοδίως η ανάδοχος εταιρία του έργου ανάπλασης και αξιοποίησης της, είναι πολύ πιθανόν να υποχρεωθεί η Ε.Π.Ο. να αποδώσει σ αυτήν, τα εν λόγω γήπεδα, με αποτέλεσμα, η ημεροχρονολογία αποχώρησης της Ε.Π.Ο. από τα δύο (2) αυτά γήπεδα να αποτελεί και τον χρόνιο πρόωρης λύσεως και λήξεως της υπογραφησομένης ένεκα της παρούσης συμβάσεως.

Για την ΕΠΟ
Ευάγγελος Γραμμένος
Πρόεδρος της Ε.Ε.

Πηγή: ΕΠΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here