Ε.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ…PLAY-OFFS & PLAY-OUT, ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ 2019-2020!!!

Το Πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας την περίοδο 2019-20 διεξάγεται σε δύο (2)
υποκατηγορίες:

 την Επίλεκτη υποκατηγορία με έναν όμιλο των δώδεκα (12) ομάδων.
 και την Ανώτερη υποκατηγορία με δύο (2) ομίλους των ένδεκα (11) ομάδων (σύνολο 22), η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «Ανώτερη κατηγορία».
 Επίσης την περίοδο 2019-20 η Β΄ κατηγορία θα απαρτίζεται από δύο (2) ομίλους των εννιά (9) ομάδων.

Α΄ κατηγορία Περιόδου 2019-20

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Την περίοδο 2019-20, το Πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας διεξάγεται σε δύο (2)
υποκατηγορίες, την Επίλεκτη κατηγορία με δώδεκα (12) και την Ανώτερη κατηγορία με είκοσι δύο ομάδες (22) και η κατάταξη των ομάδων θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (Α΄ και Β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων και για τις θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των επόμενων φάσεων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.

PLAY-OFFS

Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις από 1 μέχρι 12 (κανονική
περίοδος) ισχύουν τα εξής:

Οι πρώτες εξ (6) ομάδες της Επίλεκτης κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου με

βαθμολογία που βγαίνει ως εξής:

1.- Η ομάδα που θα καταλάβει την έκτη (6η) θέση ξεκινάει με μηδέν (0) βαθμούς.
2.- Η ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη (5η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
3.- Η ομάδα που θα καταλάβει την τέταρτη (4η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
4.- Η ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη (3η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών
διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
5.- Η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη (2η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
6.- Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθμό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση π.χ.
3,49=3 ή 3,5=4.
Οι κλειδάριθμοι που θα έχουν οι ομάδες στους εκ νέου διπλούς αγώνες των play-off, θα οριστούν κατόπιν κληρώσεως με όρους που θα καθορίσει το ∆.Σ. της ΕΠΣ Σερρών (πχ αντίθετα νούμερα, γήπεδα κλπ).
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (Α΄ και Β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων για την θέση ανάδειξης Πρωταθλητή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των ομάδων στο νέο βαθμολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-off θα αποτελέσει την πλήρωση των έξι (6) πρώτων θέσεων της τελικής ενιαίας κατάταξη της Επίλεκτης κατηγορίας.
Η Πρωταθλήτρια ομάδα ανέρχεται στη Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική.
Η ομάδα που θα καταλάβει την 2η θέση της τελικής ενιαίας κατάταξης της Επίλεκτης
Κατηγορίας, κατά την περίοδο 2020-2021 θα απαλλαχθεί από την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής και δήλωσης συμμετοχής στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.

PLAY-OUT

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την έβδομη (7η ) θέση μέχρι τη δωδέκατη (12) θέση, σύνολο έξι (6), αγωνίζονται εκ νέου σε διπλούς αγώνες για παραμονή στην Επίλεκτη κατηγορία ή για υποβιβασμό στην Ανώτερη κατηγορία.

Οι παραπάνω ομάδες (σύνολο έξι 6 ομάδες) της Επίλεκτης κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου με βαθμολογία που βγαίνει ως εξής:

1.- Η ομάδα που θα καταλάβει την δωδέκατη (12η) θέση ξεκινάει με μηδέν (0) βαθμούς.
2.- Η ομάδα που θα καταλάβει την ενδέκατη (11η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη θέση (12η).
3.- Η ομάδα που θα καταλάβει την δέκατη (10η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη (12η).
4.- Η ομάδα που θα καταλάβει την ένατη (9η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη θέση (12η).
5.- Η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη (8η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από τη δωδέκατη θέση (12η).
6.- Η ομάδα που θα καταλάβει την έβδομη θέση (7η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των
βαθμών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη θέση (12η).
Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθμό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση π.χ.
3,49=3 ή 3,5=4.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των ομάδων στον νέο βαθμολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-out θα αποτελέσει την πλήρωση των έξι (6) τελευταίων θέσεων της τελικής ενιαία κατάταξη της Επίλεκτης κατηγορίας.
Σε κάθε περίπτωση μετά τον προβιβασμό και υποβιβασμό των ομάδων της κατηγορίας αυτής, την περίοδο 2020-2021 οι ομάδες της Επίλεκτης κατηγορίας θα παραμείνουν δώδεκα (12).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ -ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΗ

Από την Ανώτερη ανέρχονται στην Επίλεκτη οι ομάδες ως εξής:

α ) Αν δεν υποβιβασθεί καμία ομάδα από τη Γ΄ Εθνική τότε υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες ομάδες της Επίλεκτης Κατηγορίας στην Ανώτερη κατηγορία και ανέρχονται μόνο στην περίπτωση αυτή οι τρεις (3) πρώτες ομάδες της Ανώτερης κατηγορίας από την τελική ενιαία κατάταξη της κατηγορίας αυτής.
Στην περίπτωση αυτή ο δέκατος (10ος ) της Επίλεκτης Κατηγορίας αγωνίζεται με τον 4ο της Ανώτερης κατηγορίας, για υποβιβασμό της 10ης ομάδας από την Επίλεκτη ή παραμονή και προβιβασμό ή όχι της 4ης ομάδας στην Επίλεκτη κατηγορία. Ο αγώνες αυτός θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα υπάρξει ημίωρος παράταση και αν χρειασθεί πέναλτι. Τα έσοδα και τα έξοδα του αγώνα θα είναι από μισά.
β) Αν υποβιβασθεί μία ομάδα από τη Γ΄ Εθνική, τότε υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες
ομάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης των ομάδων της Επίλεκτης Κατηγορίας και ανέρχονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες της Ανώτερης κατηγορίας.
Στην περίπτωση αυτή ο δέκατος (10ος ) της Επίλεκτης Κατηγορίας αγωνίζεται με τον 3ο της Ανώτερης κατηγορίας, για υποβιβασμό της 10ης ομάδας από την Επίλεκτη ή παραμονή και προβιβασμό ή όχι της 3ης ομάδας στην Επίλεκτη κατηγορία. Ο αγώνας αυτός θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα υπάρξει ημίωρος παράταση και αν χρειασθεί πέναλτι. Τα έσοδα και τα έξοδα του αγώνα θα είναι από μισά.
γ) Αν υποβιβασθούν δύο (2) ομάδες από τη Γ΄ Εθνική, τότε υποβιβάζονται οι τρεις (3) τελευταίες ομάδες της Επίλεκτης Κατηγορίας στην Ανώτερη κατηγορία και ανέρχονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της Ανώτερης κατηγορίας.
δ) Αν υποβιβασθούν τρεις ομάδες από τη Γ΄ Εθνική, τότε υποβιβάζονται οι τέσσερις (4)
τελευταίες ομάδες της Επίλεκτης Κατηγορίας στην Ανώτερη και ανέρχονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της Ανώτερης κατηγορίας.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Πρωτάθλημα της Ανώτερης κατηγορίας της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας την περίοδο 2019-20 διεξάγεται σε δύο (2) ομίλους των έντεκα (11) ομάδων, σύνολο είκοσι δύο (22).

Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες α΄ και β΄ γύρος σε κάθε όμιλο και σε περίπτωση
ισοβαθμίας ομάδων του ιδίου ομίλου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Στη συνέχεια γίνεται η οριστική κατάταξη των ομάδων και στους δύο (2) ομίλους από την 1η μέχρι και την 22η θέση ως εξής:

α) Οι πρώτες έξι (6) ομάδες κάθε ομίλου συμμετέχουν στη διαδικασία προβιβασμού (PLAY-OFFS) για την Επίλεκτη κατηγορία ξεχωριστά κατά όμιλο.

β) Οι υπόλοιπες πέντε (5) ομάδες κάθε ομίλου συμμετέχουν στη διαδικασία υποβιβασμού (PLAYOUT) ξεχωριστά κατά όμιλο.

PLAY-OFFS

Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις από 1 μέχρι 11 (κανονική
περίοδος) σε κάθε όμιλο ισχύουν τα εξής:

Οι πρώτες έξι (6) ομάδες σε κάθε όμιλο της Ανώτερης Κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου με βαθμολογία που βγαίνει ως εξής:

1.- Η ομάδα που θα καταλάβει την έκτη (6η) θέση ξεκινάει με μηδέν (0) βαθμούς.
2.- Η ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη (5η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
3.- Η ομάδα που θα καταλάβει την τέταρτη (4η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
4.- Η ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη (3η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών
διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
5.- Η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη (2η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
6.- Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθμό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση π.χ. 3,49=3 ή 3,5=4.
Οι κλειδάριθμοι που θα έχουν οι ομάδες στους εκ νέου διπλούς αγώνες των play-off, θα οριστούν κατόπιν κληρώσεως με όρους που θα καθορίσει το ∆.Σ. της ΕΠΣ Σερρών (πχ αντίθετα νούμερα, γήπεδα κλπ).
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (Α΄ και Β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων για την θέση ανάδειξης Πρωταθλητή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των ομάδων στο νέο βαθμολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-offs θα αποτελέσει την πλήρωση των έξι (6) πρώτων θέσεων σε κάθε όμιλο. Εν συνεχεία αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη σε κάθε όμιλο , ο 1ος του Α΄ ομίλου αγωνίζεται εκ νέου με τον 1ο του Β΄ Ομίλου , ο 2ος του Α΄ Ομίλου με τον 2ο του Β΄ ομίλου κ.ο.κ, όπου κρίνει σκόπιμο το ∆.Σ της Ε.Π.Σ.Σ, σε έναν αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, για να οριστικοποιηθεί η ενιαία κατάταξη από τον 1η θέση μέχρι την 12η. Στη φάση αυτή όλα τα έσοδα και τα έξοδα θα είναι από μισά.

PLAY-OUT

Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις από 1 μέχρι 11 (κανονική
περίοδος) σε κάθε όμιλο ισχύουν τα εξής:

Οι τελευταίες πέντε (5) ομάδες σε κάθε όμιλο της Ανώτερης κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου με βαθμολογία που βγαίνει ως εξής:

1.-Η ομάδα που θα καταλάβει την ενδέκατη (11η) θέση ξεκινάει με μηδέν (0) βαθμούς.
2.- Η ομάδα που θα καταλάβει την δέκατη θέση (10η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την ενδέκατη θέση (11η).
3.- Η ομάδα που θα καταλάβει την ένατη θέση (9η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την ενδέκατη θέση (11η).
4.- Η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση (8η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την ενδέκατη θέση (11η).
5.- Η ομάδα που θα καταλάβει την έβδομη θέση (7η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των
βαθμών διαφοράς που θα έχει από την ενδέκατη θέση (11η).
Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθμό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση π.χ. 3,49=3 ή 3,5=4.
Οι κλειδάριθμοι που θα έχουν οι ομάδες στους εκ νέου διπλούς αγώνες των play-off, θα οριστούν κατόπιν κληρώσεως με όρους που θα καθορίσει το ∆.Σ. της ΕΠΣ Σερρών (πχ αντίθετα νούμερα, γήπεδα κλπ).
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (Α΄ και Β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων για τις θέσεις της ενιαίας κατάταξης από την 13η έως την 22η θέση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των ομάδων στο νέο βαθμολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-out θα αποτελέσει την πλήρωση των πέντε (5) τελευταίων θέσεων σε κάθε όμιλο. Εν συνεχεία αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη σε κάθε όμιλο , ο 11ος του Α΄ ομίλου αγωνίζεται εκ νέου με τον 11ο του Β΄ Ομίλου , ο 10ος του Α΄ Ομίλου με τον 10ο του Β΄ ομίλου κ.ο.κ, όπου κρίνει σκόπιμο το ∆.Σ της Ε.Π.Σ.Σ, σε έναν αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, για να οριστικοποιηθεί η ενιαία κατάταξη από τον 13η θέση μέχρι την 22η. Στη φάση αυτή όλα τα έσοδα και τα έξοδα θα είναι από μισά.
Υποβιβάζονται στη Β΄ Κατηγορία οι τέσσερις (4) τελευταίες ομάδες της τελικής
ενιαίας κατάταξης της Κατηγορίας αυτής, δηλαδή οι δύο τελευταίες ομάδες κάθε ομίλου.
Την περίοδο 2020-2021 οι ομάδες της Ανώτερης κατηγορίας θα παραμείνουν είκοσι δύο (22). ( Με δυνατότητα αύξησης των ομάδων της κατηγορίας αυτής σε είκοσι τέσσερις (24) κατά την κρίση του ∆.Σ από τις ομάδες της Β΄ Κατηγορίας, βάση της τελικής ενιαίας κατάταξης της Β΄Κατηγορίας ).

Β΄ Κατηγορία Περιόδου 2019-2020

Το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής την περίοδο 2019-2020 διεξάγεται σε δύο (2)
ομίλους των εννιά (9) ομάδων . [Σύνολο (18)]
Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των ομάδων σε κάθε όμιλο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ, εν συνεχεία γίνεται η οριστική ενιαία κατάταξη από την 1η μέχρι την 18η θέση ως εξής:
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και στους δύο ομίλους, θα υπάρξει και τρίτος
γύρος μεταξύ των ομάδων με την υπάρχουσα βαθμολογία σε κάθε όμιλο, με την έδρα να καθορίζεται βάση της βαθμολογικής θέσης των ομάδων.
Οι ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις ένα έως τέσσερα (1η- 4η) σε κάθε όμιλο θα δώσουνπέντε (5) εντός έδρας αγώνες. Η ομάδα που βρίσκεται στην θέση πέντε (5η) θα δώσει τέσσερις (4)εντός έδρας αγώνες και οι ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις έξι έως εννέα (6η– 9η) θα δώσουντρεις (3) εντός έδρας αγώνες.

Συγκεκριμένα:

1.- Η ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη θέση (1η) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις ομάδεςπου βρίσκονται στις θέσεις δύο έως έξι (2η-6η θέση).

  1. – Η ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση (2η) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις ομάδεςπου βρίσκονται στις θέσεις τρία ως επτά (3η-7η θέση).
  2. – Η ομάδα που βρίσκεται στην τρίτη θέση (3η) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις τέσσερα έως οχτώ (4η-8η θέση).
  3. – Η ομάδα που βρίσκεται στην τέταρτη θέση (4η) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις πέντε έως εννέα (5η-9η θέση).
  4. – Η ομάδα που βρίσκεται στην πέμπτη θέση (5η) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις έξι έως εννέα (6η-9η θέση).
  5. – Η ομάδα που βρίσκεται στην έκτη θέση (6η) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις επτά έως εννέα (7η-9η θέση).
  6. – Η ομάδα που βρίσκεται στην έβδομη θέση (7η) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις οχτώ, εννέα και ένα (8η-9η-1η).
  7. – Η ομάδα που βρίσκεται στην όγδοη θέση (8η) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις εννέα, ένα και δύο (9η-1η-2η).
  8. – Η ομάδα που βρίσκεται στην ένατη θέση (9η) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις ένα έως τρία (1η-3η).
  9. Στη φάση αυτή όλα τα έσοδα και τα έξοδα του αγώνα ανήκουν στη γηπεδούχο ομάδα.

Ολοκληρώνονται οι αγώνες (Γ΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Εν συνεχεία αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη σε κάθε όμιλο ξεχωριστά, γίνονται αγώνες κατάταξης μεταξύ των ομάδων όπου κρίνει σκόπιμο το ∆.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών, π.χ 1ος του 1ου ομίλου με 1ο του 2ου ομίλου, 2ος του 1ου ομίλου με 2ο του 2ου ομίλου, 3ος του 1ου ομίλου με 3ο του 2ου ομίλου κ.ο.κ σε έναν αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο για να οριστικοποιηθεί η ενιαία κατάταξη από τον 1η θέση μέχρι την 18η. Στη φάση αυτή όλα τα έσοδα και τα έξοδα θα είναι από μισά.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ

1.- Αν δεν υποβιβασθεί καμία ομάδα από τη Γ΄ Εθνική θα ανέλθουν στην Ανώτερη
κατηγορία οι πέντε (5) πρώτες ομάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της κατηγορίας αυτής.
2.- Αν υποβιβασθεί μία (1) ομάδα από τη Γ΄ Εθνική τότε θα ανέλθουν στην Ανώτερη
κατηγορία οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της κατηγορίας αυτής.
3.- Αν υποβιβασθούν δύο (2) ομάδες από τη Γ΄ Εθνική τότε θα ανέλθουν στην Ανώτερη
κατηγορία οι τρεις (3) πρώτες ομάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της κατηγορίας αυτής.
4.- Αν υποβιβασθούν τρεις (3) ομάδες από τη Γ΄ Εθνική τότε θα ανέλθουν στην Ανώτερη
κατηγορία οι δύο (2) πρώτες ομάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της κατηγορίας αυτής.
Ο αριθμός των ομάδων που θα ανέλθουν, θα είναι ίσος με τον αριθμό που απαιτείται έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 22 ομάδων στην Ανώτερη Κατηγορία.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυξομείωσης του αριθμού των ομάδων των ανωτέρω
κατηγοριών για οποιοδήποτε απρόβλεπτο λόγω από την παρούσα προκήρυξη, ο αριθμός των ομάδων που θα προβιβαστούν ή θα υποβιβαστούν σε όλες τις κατηγορίες θα είναι ανάλογος του αριθμού αυξομείωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here