Ε.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ…PLAY-OFFS & PLAY-OUT-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ,ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ!!!

Το Πρωτάθληµα της Α΄ κατηγορίας την περίοδο 2018-19 διεξάγεται σε δύο (2)
υποκατηγορίες:

 • την Επίλεκτη υποκατηγορία µε έναν όµιλο των δώδεκα (12) οµάδων.
 • και την Ανώτερη υποκατηγορία µε δύο (2) οµίλους των ένδεκα (11) οµάδων (σύνολο 22) η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «Ανώτερη κατηγορία».
 • Επίσης την περίοδο 2018-19 η Β΄ κατηγορία θα απαρτίζεται από δύο (2) οµίλους των εννιά(9) οµάδων.

Α΄ κατηγορία Περιόδου 2018-19

Α. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Ισχύουν όσα καθορίζονται στο άρθρο 20 του ΚΑΠ.
Την περίοδο 2018-19, το Πρωτάθληµα της Α΄ κατηγορίας διεξάγεται σε δύο (2)
υποκατηγορίες, την Επίλεκτη κατηγορία µε δώδεκα (12) και την Ανώτερη κατηγορία µε είκοσι δύο οµάδες (22) και η κατάταξη των οµάδων θα γίνει µε τον παρακάτω τρόπο:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (Α΄ και Β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθµίας οµάδων και για τις θέσεις που δίνουν δικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες των επόµενων φάσεων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.

PLAY-OFFS

Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των οµάδων στις θέσεις από 1 µέχρι 12 (κανονική
περίοδος) ισχύουν τα εξής:
Οι πρώτες εξ (6) οµάδες της Επίλεκτης κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου µε βαθµολογία που βγαίνει ως εξής:
1.- Η οµάδα που θα καταλάβει την έκτη (6η) θέση ξεκινάει µε µηδέν (0) βαθµούς.
2.- Η οµάδα που θα καταλάβει την πέµπτη (5η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
3.- Η οµάδα που θα καταλάβει την τέταρτη (4η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
4.- Η οµάδα που θα καταλάβει την τρίτη (3η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών
διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
5.- Η οµάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη (2η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµώνδιαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
6.- Η οµάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθµό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση π.χ. 3,49=3 ή 3,5=4.
Οι κλειδάριθµοι που θα έχουν οι οµάδες στους εκ νέου διπλούς αγώνες των play-off, θα οριστούν κατόπιν κληρώσεως µε όρους που θα καθορίσει το ∆.Σ. της ΕΠΣ Σερρών (πχ αντίθετα νούµερα, γήπεδα κλπ).
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (Α΄ και Β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθµίας οµάδων για την θέση ανάδειξης Πρωταθλητή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Η βαθµολογική κατάταξη των οµάδων γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των οµάδων στο νέο βαθµολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-off θα αποτελέσει την πλήρωση των έξι (6) πρώτων θέσεων της τελικής ενιαίας κατάταξη της Επίλεκτης κατηγορίας.
Η Πρωταθλήτρια οµάδα ανέρχεται στη Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική.
Η οµάδα που θα καταλάβει την 2η θέση της τελικής ενιαίας κατάταξης της Επίλεκτης
Κατηγορίας, κατά την περίοδο 2019-2020 θα απαλλαχθεί από την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής και δήλωσης συµµετοχής στο πρωτάθληµα και στο κύπελλο.

PLAY-OUT

Οι οµάδες που θα καταλάβουν την έβδοµη (7η ) θέση µέχρι τη δωδέκατη (12) θέση σύνολο εξι (6) αγωνίζονται εκ νέου σε διπλούς αγώνες για παραµονή στην Επίλεκτη κατηγορία ή για υποβιβασµό στην Ανώτερη κατηγορία.
Οι παραπάνω οµάδες (σύνολο έξι 6 οµάδες) της Επίλεκτης κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου µε βαθµολογία που βγαίνει ως εξής:
1.- Η οµάδα που θα καταλάβει την δωδέκατη (12η) θέση ξεκινάει µε µηδέν (0) βαθµούς.
2.- Η οµάδα που θα καταλάβει την ενδέκατη (11η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη θέση (12η).
3.- Η οµάδα που θα καταλάβει την δέκατη (10η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη (12η).
4.- Η οµάδα που θα καταλάβει την ένατη (9η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη θέση (12η).
5.- Η οµάδα που θα καταλάβει την όγδοη (8η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από τη δωδέκατη θέση (12η).
6.- Η οµάδα που θα καταλάβει την έβδοµη θέση (7η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των
βαθµών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη θέση (12η).
Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθµό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση π.χ. 3,49=3 ή 3,5=4.
Η βαθµολογική κατάταξη των οµάδων γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των οµάδων στον νέο βαθµολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-out θα αποτελέσει την πλήρωση των έξι (6) τελευταίων θέσεων της τελικής ενιαία κατάταξη της Επίλεκτης κατηγορίας.
Σε κάθε περίπτωση µετά τον προβιβασµό και υποβιβασµό των οµάδων της κατηγορίας αυτής την περίοδο 2019-2020 οι οµάδες της Επίλεκτης κατηγορίας θα παραµείνουν δώδεκα (12).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΗ

Από την Ανώτερη ανέρχονται στην Επίλεκτη οι οµάδες ως εξής:
α ) Αν δεν υποβιβασθεί καµία οµάδα από τη Γ΄ Εθνική τότε υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες οµάδες της Επίλεκτης Κατηγορίας στην Ανώτερη κατηγορία και ανέρχονται µόνο στην περίπτωση αυτή οι τρεις (3) πρώτες οµάδες της Ανώτερης κατηγορίας από την τελική ενιαία κατάταξη της κατηγορίας αυτής.
Στην περίπτωση αυτή ο δέκατος (10ος ) της Επίλεκτης Κατηγορίας αγωνίζεται µε τον 4ο της Ανώτερης κατηγορίας, για υποβιβασµό της 10ης οµάδας από την Επίλεκτη ή παραµονή και προβιβασµό ή όχι της 4ης οµάδας στην Επίλεκτη κατηγορία. Ο αγώνες αυτός θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος θα υπάρξει ηµίωρος παράταση και αν χρειασθεί πέναλτι. Τα έσοδα και τα έξοδα του αγώνα θα είναι από µισά.
β) Αν υποβιβασθεί µία οµάδα από τη Γ΄ Εθνική, τότε υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες
οµάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης των οµάδων της Επίλεκτης Κατηγορίας και ανέρχονται οι δύο (2) πρώτες οµάδες της Ανώτερης κατηγορίας.
Στην περίπτωση αυτή ο δέκατος (10ος ) της Επίλεκτης Κατηγορίας αγωνίζεται µε τον 3ο της Ανώτερης κατηγορίας, για υποβιβασµό της 10ης οµάδας από την Επίλεκτη ή παραµονή και προβιβασµό ή όχι της 3ης οµάδας στην Επίλεκτη κατηγορία. Ο αγώνας αυτός θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος θα υπάρξει ηµίωρος παράταση και αν χρειασθεί πέναλτι. Τα έσοδα και τα έξοδα του αγώνα θα είναι από µισά.
γ) Αν υποβιβασθούν δύο (2) οµάδες από τη Γ΄ Εθνική, τότε υποβιβάζονται οι τρεις (3) τελευταίες οµάδες της Επίλεκτης Κατηγορίας στην Ανώτερη κατηγορία και ανέρχονται οι δύο (2) πρώτες οµάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της Ανώτερης κατηγορίας.
δ) Αν υποβιβασθούν τρεις οµάδες από τη Γ΄ Εθνική, τότε υποβιβάζονται οι τέσσερις (4) τελευταίες οµάδες της Επίλεκτης Κατηγορίας στην Ανώτερη και ανέρχονται οι δύο (2) πρώτες οµάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της Ανώτερης κατηγορίας.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Πρωτάθληµα της Ανώτερης κατηγορίας της Α΄ Ερασ/κής κατηγορίας την περίοδο 2018-
19 διεξάγεται σε δύο (2) οµίλους των έντεκα (11) οµάδων, σύνολο είκοσι δύο (22).
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες α΄ και β΄ γύρος σε κάθε όµιλο και σε περίπτωση
ισοβαθµίας οµάδων του ιδίου οµίλου εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Στη συνέχεια γίνεται η οριστική κατάταξη των οµάδων και στους δύο (2) οµίλους από την 1η µέχρι και την 22η θέση ως εξής:
α) Οι πρώτες έξι (6) οµάδες κάθε οµίλου συµµετέχουν στη διαδικασία προβιβασµού (PLAY-OFFS) για την Επίλεκτη κατηγορία ξεχωριστά κατά όµιλο.
β) Οι υπόλοιπες πέντε (5) οµάδες κάθε οµίλου συµµετέχουν στη διαδικασία υποβιβασµού (PLAYOUT) ξεχωριστά κατά όµιλο.

PLAY-OFFS

Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των οµάδων στις θέσεις από 1 µέχρι 11 (κανονική
περίοδος) σε κάθε όµιλο ισχύουν τα εξής:
Οι πρώτες έξι (6) οµάδες σε κάθε όµιλο της Ανώτερης Κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου µε βαθµολογία που βγαίνει ως εξής:
1.- Η οµάδα που θα καταλάβει την έκτη (6η) θέση ξεκινάει µε µηδέν (0) βαθµούς.
2.- Η οµάδα που θα καταλάβει την πέµπτη (5η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
3.- Η οµάδα που θα καταλάβει την τέταρτη (4η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
4.- Η οµάδα που θα καταλάβει την τρίτη (3η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών
διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
5.- Η οµάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη (2η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
6.- Η οµάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµώνδιαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθµό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση π.χ.3,49=3 ή 3,5=4.
Οι κλειδάριθµοι που θα έχουν οι οµάδες στους εκ νέου διπλούς αγώνες των play-off, θα οριστούν κατόπιν κληρώσεως µε όρους που θα καθορίσει το ∆.Σ. της ΕΠΣ Σερρών (πχ αντίθετα νούµερα, γήπεδα κλπ).
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (Α΄ και Β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθµίας οµάδων για την θέση ανάδειξης Πρωταθλητή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Η βαθµολογική κατάταξη των οµάδων γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των οµάδων στο νέο βαθµολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-offs θα αποτελέσει την πλήρωση των έξι (6) πρώτων θέσεων σε κάθε όµιλο. Εν συνεχεία αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη σε κάθε όµιλο , ο 1ος του Α΄ οµίλου αγωνίζεται εκ νέου µε τον 1ο του ´ϵίλου , ο 2ος του Α΄ Οµίλου µε τον 2ο του Β΄ οµίλου κ.ο.κ, όπου κρίνει σκόπιµο το ∆.Σ της Ε.Π.Σ.Σ, σε έναν αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, για να οριστικοποιηθεί η ενιαία κατάταξη από τον 1η θέση µέχρι την 12η..
Στη φάση αυτή όλα τα έσοδα και τα έξοδα θα είναι από µισά.

PLAY-OUT

Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των οµάδων στις θέσεις από 1 µέχρι 11 (κανονική
περίοδος) σε κάθε όµιλο ισχύουν τα εξής:
Οι τελευταίες πέντε (5) οµάδες σε κάθε όµιλο της Ανώτερης κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου µε βαθµολογία που βγαίνει ως εξής:
1.-Η οµάδα που θα καταλάβει την ενδέκατη (11η) θέση ξεκινάει µε µηδέν (0) βαθµούς.
2.- Η οµάδα που θα καταλάβει την δέκατη θέση (10η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 τωνβαθµών διαφοράς που θα έχει από την ενδέκατη θέση (11η).
3.- Η οµάδα που θα καταλάβει την ένατη θέση (9η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την ενδέκατη θέση (11η).
4.- Η οµάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση (8η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των βαθµών διαφοράς που θα έχει από την ενδέκατη θέση (11η).
5.- Η οµάδα που θα καταλάβει την έβδοµη θέση (7η) θέση θα ξεκινήσει µε το 1/3 των
βαθµών διαφοράς που θα έχει από την ενδέκατη θέση (11η).
Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθµό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση π.χ. 3,49=3 ή 3,5=4.
Οι κλειδάριθµοι που θα έχουν οι οµάδες στους εκ νέου διπλούς αγώνες των play-off, θα οριστούν κατόπιν κληρώσεως µε όρους που θα καθορίσει το ∆.Σ. της ΕΠΣ Σερρών (πχ αντίθετα νούµερα, γήπεδα κλπ).
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (Α΄ και Β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθµίας οµάδων για τις θέσεις της ενιαίας κατάταξης από την 13η έως την 22η θέση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Η βαθµολογική κατάταξη των οµάδων γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των οµάδων στο νέο βαθµολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-out θα αποτελέσει την πλήρωση των πέντε (5) τελευταίων θέσεων σε κάθε όµιλο. Εν συνεχεία αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη σε κάθε όµιλο , ο 11ος του Α΄ οµίλου αγωνίζεται εκ νέου µε τον 11ο του Β΄ Οµίλου , ο 10ος του Α΄ Οµίλου µε τον 10ο του Β΄ οµίλου κ.ο.κ, όπου κρίνει σκόπιµο το ∆.Σ της Ε.Π.Σ.Σ, σε έναν αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, για να οριστικοποιηθεί η ενιαία κατάταξη από τον13η θέση µέχρι την 22η.
Στη φάση αυτή όλα τα έσοδα και τα έξοδα θα είναι από µισά.
Υποβιβάζονται στη Β΄ Κατηγορία οι τέσσερις (4) τελευταίες οµάδες της τελικής
ενιαίας κατάταξης της Κατηγορίας αυτής, δηλαδή οι δύο τελευταίες οµάδες κάθε οµίλου.
Την περίοδο 2019-2020 οι οµάδες της Ανώτερης κατηγορίας θα παραµείνουν είκοσι δύον(22). ( Με δυνατότητα αύξησης των οµάδων της κατηγορίας αυτής σε είκοσι τέσσερις (24) κατά την κρίση του ∆.Σ από τις οµάδες της Β΄ Κατηγορίας, βάση της τελικής ενιαίας κατάταξης της Β΄ Κατηγορίας ).

Β΄ Κατηγορία Περιόδου 2018-2019

Το πρωτάθληµα της κατηγορίας αυτής την περίοδο 2018-2019 διεξάγεται σε δύο (2)
οµίλους των εννιά (9) οµάδων . [Σύνολο (18)]
Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των οµάδων σε κάθε όµιλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΚΑΠ, εν συνεχεία γίνεται η οριστική ενιαία κατάταξη από την 1η µέχρι την 18η θέση ως εξής:
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και στους δύο οµίλους, θα υπάρξει και τρίτος
γύρος µεταξύ των οµάδων µε την υπάρχουσα βαθµολογία σε κάθε όµιλο, µε την έδρα να καθορίζεται βάση της βαθµολογικής θέσης των οµάδων.
Οι οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις ένα έως τέσσερα (1η- 4η) σε κάθε όµιλο θα δώσουν πέντε (5) εντός έδρας αγώνες. Η οµάδα που βρίσκεται στην θέση πέντε (5η) θα δώσει τέσσερις (4) εντός έδρας αγώνες και οι οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις έξι έως εννέα (6η– 9η) θα δώσουν τρεις (3) εντός έδρας αγώνες.

Συγκεκριµένα:
1.- Η οµάδα που βρίσκεται στην πρώτη θέση (1η) θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τις οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις δύο έως έξι (2η-6η θέση).

 1. – Η οµάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση (2η) θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τις οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις τρία ως επτά (3η -7η θέση).
 2. – Η οµάδα που βρίσκεται στην τρίτη θέση (3η) θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τις οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις τέσσερα έως οχτώ (4η -8η θέση).
 3. – Η οµάδα που βρίσκεται στην τέταρτη θέση (4η) θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τις οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις πέντε έως εννέα (5ηη -9η θέση).
 4. – Η οµάδα που βρίσκεται στην πέµπτη θέση (5η) θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τις οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις έξι έως εννέα (6η -9η θέση).
 5. – Η οµάδα που βρίσκεται στην έκτη θέση (6η) θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τις οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις επτά έως εννέα (7η-9η θέση).
 6. – Η οµάδα που βρίσκεται στην έβδοµη θέση (7η) θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τις οµάδεςπου βρίσκονται στις θέσεις οχτώ, εννέα και ένα (8η -9η -1η).
 7. – Η οµάδα που βρίσκεται στην όγδοη θέση (8η) θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τις οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις εννέα, ένα και δύο (9η -1η -2η).
 8. – Η οµάδα που βρίσκεται στην ένατη θέση (9η) θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τις οµάδες που βρίσκονται στις θέσεις ένα έως τρία (1η -3η).Στη φάση αυτή όλα τα έσοδα και τα έξοδα του αγώνα ανήκουν στη γηπεδούχο οµάδα.

Το πρόγραµµα των αγωνιστικών καθορίζεται εξ αρχής και θα είναι το παρακάτω:

Ολοκληρώνονται οι αγώνες (Γ΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθµίας οµάδων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Η βαθµολογική κατάταξη των οµάδων γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Εν συνεχεία αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη σε κάθε όµιλο ξεχωριστά, γίνονται αγώνες
κατάταξης µεταξύ των οµάδων όπου κρίνει σκόπιµο το ∆.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών, π.χ 1ος του 1ου οµίλου µε 1ο του 2ου οµίλου, 2ος του 1ου οµίλου µε 2ο του 2ου οµίλου, 3ος του 1ου οµίλου µε 3ο του 2ου οµίλου κ.ο.κ σε έναν αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο για να οριστικοποιηθεί η ενιαία κατάταξη από τον 1η θέση µέχρι την 18η
Στη φάση αυτή όλα τα έσοδα και τα έξοδα θα είναι από µισά.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ

1.- Αν δεν υποβιβασθεί καµία οµάδα από τη Γ΄ Εθνική θα ανέλθουν στην Ανώτερη
κατηγορία οι πέντε (5) πρώτες οµάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της κατηγορίας αυτής.
2.- Αν υποβιβασθεί µία (1) οµάδα από τη Γ΄ Εθνική τότε θα ανέλθουν στην Ανώτερη
κατηγορία οι τέσσερις (4) πρώτες οµάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της κατηγορίας αυτής.
3.- Αν υποβιβασθούν δύο (2) οµάδες από τη Γ΄ Εθνική τότε θα ανέλθουν στην Ανώτερη κατηγορία οι τρεις (3) πρώτες οµάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της κατηγορίας αυτής.
4.- Αν υποβιβασθούν τρεις (3) οµάδες από τη Γ΄ Εθνική τότε θα ανέλθουν στην Ανώτερη κατηγορία οι δύο (2) πρώτες οµάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της κατηγορίας αυτής.
Ο αριθµός των οµάδων που θα ανέλθουν, θα είναι ίσος µε τον αριθµό που απαιτείται έτσι ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των 22 οµάδων στην Ανώτερη Κατηγορία.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυξοµείωσης του αριθµού των οµάδων των ανωτέρω
κατηγοριών για οποιοδήποτε απρόβλεπτο λόγω από την παρούσα προκήρυξη, ο αριθµός των οµάδων που θα προβιβαστούν ή θα υποβιβαστούν σε όλες τις κατηγορίες θα είναι ανάλογος του αριθµού αυξοµείωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here